Spotkanie w sprawie reaktywacji „Biuletynu Polonistycznego”

Spotkanie przedstawicieli środowiska polonistycznego w sprawie reaktywacji „Biuletynu Polonistycznego”

4 kwietnia 2014 r. w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków polonistycznych, zorganizowane przez Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w związku z reaktywacją „Biuletynu Polonistycznego”. Wzięli w nim udział przedstawiciele ok. 30 instytucji naukowych.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim wystąpieniem Dyrektora IBL PAN prof. dra hab. Mikołaja Sokołowskiego oraz Przewodniczącego KNoL prof. dra hab. Krzysztofa Kłosińskiego, którzy powitali przybyłych gości oraz potwierdzili chęć podjęcia współpracy obu jednostek przy reaktywacji „Biuletynu Polonistycznego” w postaci portalu specjalistycznego, współtworzonego przez polonistów i kulturoznawców w kraju i za granicą.

Następnie głos zabrał kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej dr Maciej Maryl, który przybliżył zgromadzonym zakres działań oraz planowane projekty powstałego w październiku 2013 roku Centrum.

Kierownik projektu reaktywacji „Biuletynu Polonistycznego” mgr Mariola Wilczak przedstawiła gościom jego główne założenia. Przypomniała historię periodyku oraz kolejnych prób jego reaktywacji. Zaprezentowała także wybrane polskie i zagraniczne portale naukowe, wskazując na ich cechy wspólne oraz wyróżniające je szczególnie przydatne funkcjonalności. Mgr Mariola Wilczak przedstawiła założenia i priorytety „Biuletynu Polonistycznego” jako portalu integrującego informacje o bieżącym życiu naukowym i prezentującego je w przystępnej formie, a także zaprezentowała projekt jego architektury. Pokrótce omówiła zawartość modułów oraz funkcjonalności portalu. Zaproponowała schemat pracy Redakcji „Biuletynu Polonistycznego”, oparty na modelu pracy rozproszonej – stworzeniu sieci redaktorów (lokalnych koordynatorów) odpowiedzialnych za uzupełnianie danych w obrębie swojego instytutu lub wydziału oraz na koordynacji działań przez centralną redakcję w IBL.

Dyskusja

Przedstawiciele wszystkich obecnych na spotkaniu jednostek naukowych i instytucji zgodnie potwierdzili potrzebę stworzenia portalu integrującego informacje o bieżącym życiu naukowym. Zwrócono uwagę na konieczność włączenia do prac reprezentantów szeroko pojmowanego środowiska polonistycznego (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców).

Spośród proponowanych rodzajów informacji zawartych w „Biuletynie” za najistotniejsze uznano informacje o konferencjach i wydarzeniach naukowych oraz publikacje i informacje o nowościach wydawniczych. Zaproponowano także zamieszczanie informacji o współpracy z ośrodkami zagranicznymi, informacji o konkursach grantowych dla humanistów (w tym zagranicznych) oraz o otwartych kursach e-learningowych, w których podejmowane byłyby problemy najbardziej aktualne i trudne dla środowiska polonistycznego, takie jak prawo autorskie (w tym licencje CC) czy otwarta nauka.

Pokreślono zależność powodzenia projektu od współpracy poszczególnych wydziałów z centralną redakcją w IBL PAN. Reaktywacja „Biuletynu” wymaga wspólnego redagowania portalu przez jednostki naukowe wyrażające chęć współpracy – na zasadzie równorzędnych partnerów, współdziałających w interesie środowiska polonistycznego.

Na zakończenie spotkania powołana została Rada „Biuletynu Polonistycznego”. Członkostwo w Radzie „Biuletynu Polonistycznego” ma charakter honorowy. Na swego przewodniczącego Rada wybrała profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka. Rada „Biuletynu Polonistycznego” sprawować będzie patronat merytoryczny nad projektem. Do jej głównych zadań będzie należało opiniowanie kolejnych wersji projektu oraz planowanych rozwiązań. Stanowić będzie również łącznik między redakcją „Biuletynu” a środowiskiem polonistycznym (także za granicą).

Organizatorzy spotkania podziękowali wszystkim uczestnikom za dyskusję i chęć zaangażowania się projekt.

Biuletyn_Polonistyczny_10 Biuletyn_Polonistyczny_9 Biuletyn_Polonistyczny_8 Biuletyn_Polonistyczny_7 Biuletyn_Polonistyczny_6 Biuletyn_Polonistyczny_5 Biuletyn_Polonistyczny_4 Biuletyn_Polonistyczny_3 Biuletyn_Polonistyczny_2 Biuletyn_Polonistyczny_1

Napisano w Wydarzenia