Łukasz Cybulski

IMG_5228Łukasz Cybulski – dr, absolwent filologii polskiej na UKSW, asystent w Katedrze Literatury Staropolskiej i Retoryki i Badań nad Biblią, sekretarz grantu „Dokończenie Sejmowego Wydania Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego”, wykonawca grantu „Redefiniowanie filologii” oraz członek komitetu redakcyjnego serii „Filologia XXI”. W ramach sekcji edytorskiej CHC pracuje nad cyfrowymi edycjami naukowymi.

Udział w projektach CHC: