NEP4DISSENT

New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent 

[Nowe odkrycia naukowe w badaniu wschodnio-europejskich kultur oporu]

NEP4DISSENT

czas trwania:

2017-2022

Grantodawca/nr grantu: 

COST Association (w ramach Horizon 2020)

ID: CA 16213

Budżet:

717 888 EUR

koordynator projektu (instytucja)

IBL PAN

Opis PL:

NEP4DISSENT jest interdyscyplinarną siecią badawczą tworzoną przez około 300 uczestników z 41 krajów. Sieć wspiera rozwój nowych podejść i programów badawczych poświęconych kulturowemu wymiarowi dziedzictwa oporu i ruchów dysydenckich w krajach byłego bloku socjalistycznego 1945-1989, poprzez: 

– zwrot w stronę badania szerokiego spektrum zjawisk kultury zamiast koncentracji na zjawiskach ściśle politycznych; 

– przyjęcie perspektywy ponadnarodowej i porównawczej, która wzbogaci dorobek badawczy w skali narodowej; 

– krzewienie cyfrowych podejść i narzędzi w praktyce badawczej 

– wspieranie współpracy między-środowiskowej badaczy, ekspertów w dziedzinie cyfrowych infrastruktur badawczych, oraz kuratorów sztuki i dziedzictwa kulturowego. 

Cele NEP4DISSENT są realizowane poprzez publikowanie raportów o stanie badań, organizowanie wydarzeń naukowych, wspieranie mobilności naukowców oraz inkubowanie projektów badawczych i publikacji we współpracy międzynarodowej.

Finansowanie sieci ze środków COST trwało od 16 października 2017 do 15 kwietnia 2022 r., wliczając półroczne przedłużenie umożliwiające dokończenie działań przerwanych przez pandemię COVID-19. Raport końcowy dla COST spotkał się z wysoką oceną ewaluatora, projekt otrzymał rangę success story Stowarzyszenia COST.   

W wyniku działania sieci powstało:

  • przynajmniej 20 projektów badawczych
  • przynajmniej 19 publikacji powstałych w wyniku współpracy członków sieci oraz przynajmniej 22 publikacje indywidualne
  • czternaście międzynarodowych konferencji
  • wsparcie dla badań naukowych prawie 100 grantami (wizyty studyjne, udział w konferencjach, współpraca zdalna) 

Efekty współpracy w ramach sieci opisuje raport przeznaczony dla środowiska naukowego: 
https://nep4dissent.eu/outputs/joint-final-report/

Niektóre z tych efektów są dostępne na stronie: 

https://nep4dissent.eu/our-work/