OBERRED

Open Badge Ecosystem for the Recognition of skills in Research Data management and sharing

2019-2022

Erasmus+, nr 2019-1FR01-KA203-063056

Uniwersytet Nicejski

OBERRED miał na celu dostarczenie otwartych materiałów edukacyjnych pozwalających na wdrożenie w organizacjach zajmujących się zarządzaniem danymi badawczymi procesów uczenia się opartych na tzw. otwartych odznakach, tzn. otwartym i elastycznym systemie potwierdzania posiadanych kwalifikacji. Projekt koncentrował się na wykształceniu osób, które w danej organizacji będą animatorami otwartych odznak dla kompetencji z zakresu zarządzania danymi badawczymi.

Zrealizowane prace obejmowały: 

  • opracowywanie materiałów: 1) kursów (massive open online courses) 2) praktycznego przewodnika (practical guide), 3) ram kompetencji (skills framework) oraz 4) otwartych odznak (open badges). Materiały te dotyczyły wykorzystania otwartych odznak do wspierania procesów uczenia się w organizacjach zaangażowanych w zarządzanie danymi badawczymi; 
  • udział w zadaniach z zakresu komunikacji i promocji rezultatów projektu (social media, strona projektu), 
  • opracowywanie zestawu umiejętności w zakresie RDM oraz projektowanie otwartych odznak.  

Najważniejsze wyniki:

Osoby zaangażowane w projekt ze strony CHC:
Tomasz Umerle
Marta Błaszczyńska
Beata Koper
Barbara Wachek
Mateusz Franczak