PALOMERA

Policy Alignment of Open access Monographs in the European Research Area

styczeń 2023 – grudzień 2024

Program Ramowy Horyzont 2020, numer projektu: 101094270

€ 1 859 812,50

OPERAS

Książki akademickie odgrywają ważną rolę w działalności naukowej i komunikacji badawczej. W związku z tym polityka i strategie otwartego dostępu (OA) powinny wykorzystywać je do promowania otwartego trybu publikowania we wszystkich dyscyplinach. Większość polityk OA agencji finansujących badania i strategii instytucjonalnych nie obejmuje książek akademickich, co skutkuje powolnym przyjmowaniem zasad dotyczących otwartego dostępu do książek. W ramach projektu PALOMERA zbadane zostaną przyczyny uniemożliwiające dostęp do książek akademickich z różnych regionów geograficznych, gospodarek i dyscyplin w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W ramach projektu zgromadzone zostaną dane ilościowe oraz jakościowe (w tym wywiady, ankiety i case studies) z 38 państw w celu wyjaśnienia istniejących wyzwań i barier legislacyjnych, społecznych, ekonomicznych, technologicznych i środowiskowych. Efektem projektu będą rekomendacje – praktyczne zalecenia wspierające dostosowanie i rozwój zasad i strategii OA dla książek akademickich.
Celem projektu PALOMERA jest przyspieszenie przejścia na otwarty dostęp do książek i monografii naukowych poprzez lepsze zrozumienie przez wszystkich interesariuszy w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) krajobrazu wydawniczego dot. otwartych monografii, a następnie przyjęcie bardziej ujednoliconych zasady dotyczące otwartego dostępu do książek akademickich. Projekt PALOMERA ma za zadanie wesprzeć RFO (agencje finansująca badania) i RPO (instytucje naukowe) oraz decydentów (krajowe ośrodki decyzyjne) na szczeblu krajowym w tworzeniu dobrze skonstruowanych zasad i strategii, które są zgodne ze wspólną wizją otwartego dostępu do książek, z poszanowaniem różnorodności, równości i integracji. Dalekosiężnym celem projektu jest wzrost monografii publikowanych na zasadzie OA (na rynku wydawnictw naukowych).

Gabriela Manista
Marta Błaszczyńska
Maciej Maryl
Mateusz Franczak
Magdalena Wnuk

Strona projektu: https://operas-eu.org/projects/palomera/