Paulina Czwordon-Lis

Dr, bibliografka i badaczka polskiej poezji współczesnej zatrudniona w Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN, współautorka „Polskiej Bibliografii Literackiej”, autorka książki „Empatia i obserwacja. O poezji Jerzego Ficowskiego” (Poznań 2010) oraz szkiców i artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych. Główne kierunki zainteresowań badawczych: polska poezja po roku 1989 wobec doświadczeń granicznych, etyczny wymiar literatury, związki najnowszej literatury polskiej z internetem.

Udział w projektach CHC:

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.