Biuletyn Polonistyczny

Logo_Biuletyn_Polonistyczny

„Biuletyn Polonistyczny” był periodykiem wydawanym przez Instytut Badań Literackich PAN w latach 1958-1991, dostarczającym zbiorczej informacji o pracach z zakresu teorii i historii literatury polskiej znajdujących się w toku opracowywania, w druku, a także złożonych w redakcjach. Dodatkowo czwarty zeszyt w każdym roczniku przynosił rejestr podjętych prac. Podstawą do opracowania informacji była ogólnopolska ankieta polonistyczna, rozsyłana przez redakcję do wszystkich ośrodków naukowych w kraju oraz badaczy indywidualnych w kraju i za granicą.

W ciągu kilkunastu lat od zaprzestania wydawania „Biuletynu” Instytut Badań Literackich podejmował próby jego reaktywacji. Obecnie  „Biuletyn Polonistyczny” istnieje w nowej, internetowej formie, zachowując jednak dawny charakter i poziom merytoryczny. Prac nad jego utworzeniem i rozwojem podjęło się powołane w październiku 2013 roku w IBL PAN Centrum Humanistyki Cyfrowej. „Biuletyn” powstaje we współpracy z Komitetem Nauk o Literaturze i Konferencją Polonistyk Uniwersyteckich.

W marcu 2016 roku „Biuletyn Polonistyczny” został oficjalnie wpisany do rejestru czasopism. Redakcję centralną „Biuletynu” tworzą: Przemysław Górecki (redaktor merytoryczny), Sylwia Pikula (redaktor merytoryczny), Mariola Wilczak (redaktor naczelna) oraz Olga Zakolska (sekretarz redakcji).

Rolą centralnej redakcji w IBL PAN jest opieka nad merytoryczną zawartością „Biuletynu”: rewizja nadesłanych informacji, wprowadzenie kolejnych przy wykorzystaniu dodatkowych źródeł informacji (m.in.zasobów instytutów badawczych, bibliotek wydziałowych i dziekanatów), czuwanie nad całościowym kształtem i spójnością „Biuletynu”.

Reaktywacja „Biuletynu Polonistycznego” wymaga współredagowania portalu przez jednostki naukowe wyrażające chęć współpracy na zasadzie równorzędnych partnerów. Idea współtworzenia „Biuletynu” przez samych badaczy znalazła odzwierciedlenie w przyjętym przez nas modelu prac redakcyjnych. Redaktorzy-koordynatorzy, przyjmujący na siebie odpowiedzialność za uzupełnianie danych w obrębie swojego instytutu lub wydziału, aktualizują informacje, dotyczące w szczególności: wydarzeń, projektów naukowych, oferty edukacyjnej, ofert pracy i konkursów.

Obecnie czasopismo jest tworzone przy współudziale ponad trzydziestu instytucji; w dalszym ciągu zbierane są zgłoszenia od przedstawicieli instytucji zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Pierwsze szkolenie wprowadzające ich w zasady aktualizowania treści odbyło się w IBL PAN 10 kwietnia 2015 roku. Planowane są kolejne spotkania.

23 lutego 2016 roku IBL PAN i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych zawarło umowę ramową o współpracy przy wspólnych projektach dotyczących polonistyki zagranicznej, szczególnie przy rozwoju „Biuletynu Polonistycznego” jako platformy służącej środowisku polonistycznemu w kraju i za granicą.

Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Rada „Biuletynu Polonistycznego”. Członkostwo w Radzie ma charakter honorowy.

Rada „Biuletynu Polonistycznego”:

 • dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW
 • dr Wojciech Hofmański (Uniwersytet Karola w Pradze)
 • dr hab. Krzysztof Kłosiński (KNoLP)
 • dr hab. Sławomir Kufel (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Roman Loth (IBL PAN)
 • dr hab. Luigi Marinelli (Uniwersytet “La Sapienza” w Rzymie)
 • dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ
 • dr hab. Magdalena Popiel (UJ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych)
 • dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Dorota Siwicka (IBL PAN)
 • dr hab. Marek Stanisz (Uniwersytet Rzeszowski)

Kontakt:

redakcja@biuletynpolonistyczny.pl

Partner techniczny:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Prace realizuje Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy.

Autorka logo:

Anna Światłowska