Warszawianie z wyboru. Udział przybyszów z peryferii w budowaniu wielokulturowej tożsamości miasta na przykładzie rodziny Janusza Korczaka

Zakwalifikowany do finansowania w konkursie Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy (III 2017 – XII 2017); Kierownik: mgr Marlena Sęczek, IBL PAN,  w ramach NPLP

Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem udziału napływowej ludności miasta w budowaniu jego wielokulturowej tożsamości. Uwypuklona zostanie ciągłość pomiędzy sytuacją nowych przybyszów do stolicy w II połowie XIX wieku a dniem dzisiejszym. Poprzez przedstawienie nieznanych bliżej dotąd losów rodziny Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) ukazane zostanie, jak inteligencja żydowska pochodząca z peryferii kraju budowała nową dynamikę i wielokulturowość miasta, jak sama definiowała własną odrębność oraz swoje zadania i powinności obywatelskie. Na tym tle uwidoczniona zostanie analogia do współczesnej sytuacji w stolicy. Jak pokazuje historia – otwarta na wielokulturowość tożsamość Warszawy wiąże się od lat z ciągłym napływem ludności, która dążąc do awansu społecznego i polepszenia swojej sytuacji życiowej, generuje wciąż nowe impulsy dla rozwoju miasta.

Popularyzacja tej wiedzy zrealizowana zostanie w kilku obszarach:

  1. Zbudowana zostanie kolekcja „Korzenie Korczaka” na platformie cyfrowej Nowa Panorama Literatury Polskiej prowadzonej przez CHC IBL PAN.
  2. Zorganizowana zostanie wystawa planszowa dokumentująca działalność Józefa i Jakuba Goldszmitów (ojca i stryja Korczaka) w Warszawie. Zaprezentowana będzie najpierw na 8 Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej „The Open Window – A sense of freedom” w Muzeum Polin, a następnie w Ośrodku Dokumentacji i Badań Korczakianum (pracownia Muzeum Warszawy).
  3. Opublikowany zostanie wybór pism Józefa i Jakuba Goldszmitów.

 

Osoby zaangażowane w projekt:

Marlena Sęczek (Koordynatorka)

dr Bożena Wojnowska (emerytowana pracownica Instytutu Badań Literackich PAN. Ostatnio zaangażowana w prace nad spuścizną Janusza Korczaka. Współautorka wydania „Dzieł”, osobno wydała „Listy i rozmyślania palestyńskie” (1999). Autorka referatów na zagranicznych i krajowych konferencjach Korczakowskich, publikowane w zbiorowych książkach pokonferencyjnych, a także w pismach „Midrasz. Pismo żydowskie”, „Dialogue and Universalism” i „Judaica. Beitrage zum Verstehen des Judentums” oraz w roczniku „Polin. Studies in Polish Jewry”. Współautorka wystawy o Korczaku w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie w 2000 r. oraz współorganizatorka międzynarodowej konferencji Korczakowskiej w tymże Instytucie w 2002 r.

mgr Marta Ciesielska (kierownik Ośrodka Dokumentacji i Badań Korczakianum; kustoszka, edytorka

zaangażowana m.in. w prace nad wielotomową edycją „Dzieł” Janusza Korczaka (t. 1-16). Członkini władz

Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, obecna w Radzie programowej 8 Międzynarodowej Konferencji

Korczakowskiej, gdzie będzie prezentowana wystawa „Goldszmitowie w Warszawie” oraz kolekcja „Korzenie Korczaka”)

Zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej w składzie:

dr Bartłomiej Szleszyński

dr Konrad Niciński

mgr Agnieszka Kochańska

mgr Paweł Ryżko

mgr Paweł Rams