SHAPE-ID / Shaping Interdisciplinary Practices in Europe

2018 – lipiec 2021

Program Ramowy Horizon 2020 Komisji Europejskiej

Trinity College Dublin

1,5 mln euro

SHAPE-ID jest odpowiedzią na stawiane przez współczesny świat wyzwania, którym najlepiej sprostać poprzez rozwój badań interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych. W ramach projektu powstała lista dobrych praktyk i rekomendacji dla Komisji Europejskiej, dotyczących trans- oraz interdyscyplinarności w nauce, ze szczególnym naciskiem na nauki humanistyczne i społeczne. Koordynatorem projektu był Trinity College Dublin z Irlandii. Ponadto w ramach konsorcjum współpracowali partnerzy z Holandii, Szkocji, Szwajcarii oraz Włoch.

Trans- i interdyscyplinarne projekty pomagają zgłębić nowe zjawiska i znaleźć rozwiązania dla problemów w istotnych obszarach jak: zdrowie, rolnictwo, ocieplenie klimatu czy rozwój technologii. Oddziaływanie społeczne badań znacznie się zwiększa, gdy badacze współpracują z przedstawicielami innych dziedzin. SHAPE-ID obejmie nauki humanistyczne, społeczne, techniczne i matematyczne. W ramach projektu konsorcjum dokonało analizy istniejących rozwiązań wspierających lub utrudniających interdyscyplinarność, współpracy instytucji naukowych w ramach międzynarodowych konsorcjów i zaprosiło do wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska akademickiego, pracowników sektora kultury, aktywistów, podmioty finansujące naukę oraz innych ekspertów.

W pierwszej fazie projektu międzynarodowy zespół dokonał przeglądu stanu badań i istniejących dokumentów. Uzyskane wyniki zostały pogłębione za pomocą sondażu i serii warsztatów poświęconych kluczowym problemom. Zespół projektowy dokonał analizy zebranego materiału i opracował rekomendacje dla Komisji Europejskiej. 

Do głównych zadań badawczych IBL PAN należała analiza dokumentów i literatury przedmiotu z wykorzystaniem metod cyfrowych, realizacja badania ankietowego oraz warsztatów poświęconych interdyscyplinarnym problemom humanistyki cyfrowej.

Maciej Maryl

Piotr Wciślik

Anna Buchner

Marta Błaszczyńska

Maria Wierzbicka

info@shapeid.eu 

Strona projektu: https://www.shapeid.eu/ 

O projekcie: https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/projects/shaping-interdisciplinary-practices-in-europe-shape-id,1732/details