Sienkiewicz ponowoczesny

czas trwania: 2015-2019

instytucja finansująca (grantodawca) / grant nr projektu: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki), nr 2aH 15 0195 83

koordynator projektu (instytucja): dr hab. Bartłomiej Szleszyński, prof. IBL PAN (IBL PAN)

opis: Projekt badawczy stanowi próbę poszerzenia gamy metodologiczno-interpretacyjnej postaci oraz twórczości Henryka Sienkiewicza o ujęcia związane z szeroko, kulturologicznie pojętą (po)nowoczesnością, a także znalezienia nowego sposobu mówienia o tym fascynującym pisarzu oraz kontekstach jego biografii i twórczości. Zastrzec trzeba, że nie chodzi o teoretyczny „gwałt” na tekstach pisarza, lecz zastosowanie takich narzędzi badawczych, które wydobędą nowe znaczenia, co pozwoli zaproponować ujęcia niebędące w żadnym przypadku „sztuką dla sztuki”, lecz poszerzeniem i wzbogaceniem osiągnięć dotychczasowej sienkiewiczologii. Badaczom (literaturoznawcom i kulturoznawcom) uczestniczącym w projekcie zaproponowano kilka obszarów metodologiczno-tematycznych: 1) kwestię napięcia między czynnikiem męskim i kobiecym w dziełach pisarza (w tym problem „heroiczności”), 2) analizy związane z przestrzenią, miejscem i biografią, łączące impuls psychobiograficzny ze studiami nad kulturową innością i geopoetyką, 3) badania wizualnych aspektów twórczości, biografii i recepcji pisarza, 4) ujęcia związane z tak zwaną teologią polityczną. Oczywiście wymienione obszary tematyczne zachodzą na siebie wzajemnie, co dodatkowo potwierdza, że w wypadku Sienkiewicza mamy do czynienia z bogactwem problemów i poetyk ujawniających się w tekstach jego twórczości i życia.

osoby zaangażowane w CHC + kontakt: 

dr hab. Bartłomiej Szleszyński, prof. IBL PAN (bartlomiej.szleszynski@ibl.waw.pl)

dr Paweł Rams (pawel.rams@ibl.waw.pl)

dr Konrad Niciński (konrad.nicinski@ibl.waw.pl)

mgr Agnieszka Szulińska (agnieszka.szulinska@ibl.waw.pl)

mgr Agnieszka Zalotyńska (agnieszka.zalotynska@ibl.waw.pl)