Konferencja “Antologia literacka” (Katowice, 18–19 XI 2015)

18–19 listopada 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Organizatorami wydarzenia są: Zakład Teorii Literatury i Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ oraz Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.

Program konferencji (HTML)

Program w wersji PDF

Antologia to jedna z form bloku silva o kapitalnym znaczeniu dla współczesnej kultury. Rozpoznanie Władysława Tatarkiewicza, „epoka nasza jest epoką antologii”, wyartykułowane w latach 80. ubiegłego wieku, przez ostatnie dziesięciolecia nie straciło, a może – co potwierdzałby gwałtowny przyrost liczby antologii na przełomie XX i XXI wieku – zyskało tylko na aktualności. Antologia, pomyślana jako remedium na mnogość tekstów kultury, sama staje się dziś narzędziem wielogłosowości, coraz wyraźniej imienną (liczne e-antologie i tzw. antologie osobiste) „odpowiedzią” na dyskusje toczące się wokół kanonu. Chcielibyśmy przyjrzeć się przede wszystkim współczesnym antologiom literackim (z przełomu XX i XXI wieku), nie rezygnując jednak z kontekstu historycznego, pozwalającego uchwycić i zrozumieć zachodzące zmiany.

Proponujemy między innymi namysł nad następującymi zagadnieniami:

  • współczesna antologia na tle historii form bloku silva;
  • transdyscyplinarna teoria gatunku: antologia jako kolekcja, archiwum, muzeum literackie;
  • antologista – status, zadania i możliwości; repetycja a kreacja; antologia a intertekstualność;
  • antologia w życiu kulturalno-społecznym: polityczność antologii; antologia a narracja historycznoliteracka; problematyka wyboru i antywyboru (kanonu i antykanonu); wkład w kształtowanie wspólnot symbolicznych; kanony „imienne”;
  • rola antologii na współczesnym rynku książki; przyrost liczby antologii – analiza uwarunkowań zjawiska;
  • wpływ nośnika na formę antologii, rodzaj prezentowanych tekstów, a także na pozycję antologisty, miejsce wyznaczone odbiorcy, zasięg oddziaływania; e-antologia a kuratorstwo cyfrowe i popularne internetowe „zbieractwo”.

Na propozycje tematów planowanych wystąpień (przewidujemy dwudziestominutowe referaty) wraz z kilkuzdaniowym uściśleniem ich problematyki czekamy do 30 czerwca 2015 roku. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: antologie@chc.ibl.waw.pl Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Informacje w sprawie akceptacji zgłoszenia zostaną przekazane do 15 lipca 2015 roku. Przyjęte abstrakty opublikowane będą wraz z programem na stronie internetowej konferencji.

Opłata konferencyjna, którą należy uiścić po potwierdzeniu zgłoszenia do 15 września 2015 roku, wynosi 400 zł. Kwota ta obejmuje dwa noclegi, wyżywienie w czasie trwania konferencji, materiały konferencyjne oraz koszty związane z publikacją zakwalifikowanych do druku artykułów w recenzowanej książce, zbierającej naukowe efekty konferencji. Szczegółowe informacje organizacyjne przekażemy wraz ze wstępnym programem konferencji we wrześniu 2015 roku.

 Pliki do pobrania:

Organizatorzy konferencji:

prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki
prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
dr Magdalena Kokoszka
dr Maciej Maryl
dr Bożena Szałasta-Rogowska